SKATERS’ BIO 強化選手

2023/2024 シーズン( 公財) 日本スケート連盟 強化選手です。

特別強化選手

強化選手A

強化選手B

ペア特別強化選手

アイスダンス強化選手A

シンクロナイズド強化チームA